Svet-Stranek.cz
elektroinstalace,byty, stoupacky
elektroinstalace

Reference:elektroinstalace,byty, stoupacky

Reference

realizované projekty

Byt 3 + 1 Praha Karmelitská ulice

(celkova rekonstrukce elektroistalace)

Bytovy dum 19 bytu Praha Argentinska ulice
 celkova rekonstrukce objektu

Celkova elektroinstalace Restaurace Pinta.